ലോക കേരള സഭ സമ്മേളനത്തിൽ മെൽബൺ ഇടത്പക്ഷ മതേതര കൂട്ടാഴ്മയിൽ നിന്നും അഞ്ചു പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു

മെൽബൺ : കേരള സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലോക കേരള സഭയിൽ മെൽബൺ ഇടത്പക്ഷ മതേതര കൂട്ടാഴ്മയിലെ അഞ്ചു പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു . ജനുവരി 12 , 13 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കുന്ന സമ്മേളനം കേരള….